حلقه ي هنرمندان شهيد محمد علي بهلول

اين حلقه شامل بسيجيان که هنر تعزيه خواني دارند ميباشد.